Ośrodek Rozwoju Edukacji Instytucja Pośrednicząca II stopnia dla Priorytetu III Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 ogłasza konkurs otwarty nr 1/POKL/3.5/2012 na projekty dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013,
Priorytetu III „Wysoka jakość systemu oświaty”, Działania 3.5 – „Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół”, w ramach typu projektu:
Programy kompleksowego wspomagania szkół oraz przedszkoli, podporządkowane potrzebom ww. podmiotów w obszarach wymagających szczególnego wsparcia

więcej informacji na stronie ORE